Wedstrijdreglement "Spring In't Veld"

Artikel 1 - Organisatie en tijdsduur 

1.1. De firma PRAGMA CONSULT BVBA, met hoofdkantoor gelegen in Rue de Genval 48, 1310 La Hulpe (hierna 'de Organisator' genoemd), organiseert een gratis spel zonder koopverplichting, onder de naam 'SPRING-IN-'T-VELD', (hierna 'het Spel' genoemd) gedurende de op de wedstrijdpagina vermelde periodes (hierna de "Spelperiode" genoemd). 
 

1.2. Het Spel is toegankelijk op het internet via een van de volgende URL's:

(hierna de 'Website' genoemd)
 

1.3. De deelname aan het Spel houdt in dat de deelnemer zich op voorhand op de Website moet inschrijven en, om dit te doen, de volgende gegevens moet meedelen: 

  • - Naam
  • - Voornaam
  • - Postcode
  • - E-mailadres
     

1.4. Het Spel bestaat uit verschillende sessies waarvan de tijdsduur wordt meegedeeld naarmate de hier bedoelde sessies georganiseerd worden. 

 

Artikel 2 - Deelname 

2.1. Het Spel is toegankelijk voor alle meerderjarige natuurlijke personen met verblijfplaats in Belgie of Europees Frankrijk (Corsica inbegrepen), met uitsluiting van de partners van de Organisator, het personeel van de Organisator en hun familieleden (hierna de 'Deelnemer' of de 'Deelnemers' genoemd). De Organisator behoudt zich het recht voor om het grondgebied waar de deelnemers hun verblijfplaats hebben, uit te breiden of in te krimpen ter gelegenheid van een specifieke sessie. 
 

2.2. De deelname aan het Spel is gratis en zonder koopverplichting. 
 

2.3. Door deel te nemen aan het Spel, aanvaarden de deelnemers uitdrukkelijk en zonder voorbehoud het onderhavige Reglement. 
 

2.4. De deelname aan het Spel gebeurt uitsluitend op het internet via de Websitepagina's die voor het Spel zijn voorbehouden met uitsluiting van elke andere wijze om deel te nemen. Door zich in te schrijven voor het Spel aanvaardt de Deelnemer uitdrukkelijk om de nieuwsbrief van Spring-in-'t-Veld te ontvangen op het e-mailadres dat hij heeft meegedeeld. Het aantal deelnames aan het Spel is beperkt tot één per gezin (zelfde naam, zelfde e-mailadres) en per sessie. 

 

Artikel 3 - Vereiste configuratie 

De deelname aan het Spel vereist een computer die over recente en bijgewerkte webbrowsersoftware beschikt, evenals over een internetverbinding. 

 

Artikel 4 - Werking van het Spel 

Voor elk van de Spelsessies, worden er twee vragen aan de Deelnemers gesteld. Een eerste vraag betreft de kennis van de Deelnemers. De tweede vraag luidt als volgt: "Hoeveel personen hebben er, volgens u, aan de huidige sessie van het spel deelgenomen? ". Elke Deelnemer die de eerste vraag correct heeft beantwoord en waarvan het antwoord op de tweede vraag het dichtst bij het daadwerkelijke aantal Deelnemers ligt, wint een geschenk (beperkt tot het aantal geschenken dat voor de betrokken sessie ter beschikking is gesteld). 

Voor elke sessie wordt het aantal beschikbare geschenken door de Organisator meegedeeld. 

Aan het einde van de wedstrijd, de winnaar(s) ontvangt/ontvangen een e-mail met het verzoek zijn/haar e-mailadres te bevestigen of zijn/haar postadres aan de Organisator door te geven, zodat de prijs hem/haar kan worden toegestuurd.. 

 

Artikel 5 - Geschenken 

5.1. Het (de) geschenk(en) van elke loting kan (kunnen) met name bestaan uit dvd's, toegangsbiljetten voor pretparken, plaatsbewijzen voor voorstellingen of een andere prijs. De waarde van de geschenken stemt overeen met het tarief dat aan het begin van elke sessie is vastgesteld. 

De geschenken kunnen op geen enkele manier gewisseld of omgezet worden. De winnaars verklaren over het volle en volledige vermogen te beschikken om de prijs in ontvangst te nemen. Er kan geen enkel gelijkwaardig of alternatief geschenk aan de winnaars worden verstuurd. 

De geschenken mogen niet aan derden worden toegekend of overgedragen. 
 

5.2. De geschenken kunnen mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving door de Organisator worden hernieuwd of gewijzigd. 


5.3. In de veronderstelling dat een winnaar, voor welke reden ook, zijn prijs of een deel van zijn prijs niet wenst te ontvangen, binnen de voorwaarden die in het onderhavige Reglement zijn omschreven, dan zal deze winnaar het volledige genot van de betreffende prijs verliezen en geen enkele schadevergoeding van de tegenpartij kunnen eisen. Het geschenk zal niet opnieuw in het spel worden gebracht en de Organisator zal er vrij over kunnen beschikken. 


5.4. Alle diensten die niet uitdrukkelijk in de geschenken zijn inbegrepen, vallen uitsluitend ten laste van de winnaars. Er wordt met name op gewezen dat het om prijzen gaat zoals toegangsbiljetten in pretparken, plaatsbewijzen voor voorstellingen of andere en dat de reis-, verblijfs-, maaltijdkosten en in het algemeen dat, behalve de toegangsbiljetten, alle andere kosten die gemaakt worden ter gelegenheid van       deze evenementen, volledig en uitsluitend ten laste van de Deelnemer zijn. PRAGMA CONSULT geeft alleen de toegangsbiljetten als prijs. 


5.5. De Deelnemer wordt gëinformeerd dat de prijs hem ter beschikking wordt gesteld gedurende een termijn van 2 maanden vanaf de loting. Deze termijn is zuiver ter informatie. 

De geschenken worden door de firma PRAGMA CONSULT aan de winnaars toegestuurd. De firma PRAGMA CONSULT neemt alle verzendingskosten van de geschenken voor haar rekening. De firma PRAGMA CONSULT kan echter in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of beschadiging van de prijzen door de verzendingsdiensten. 


5.6. De firma PRAGMA CONSULT biedt geen enkele waarborg voor de geschenken. 

 

Artikel 6 - Toestemming 

De Deelnemers verlenen toestemming aan de Organisator om alle nodige controles uit te voeren met betrekking tot de identiteit en de verblijfplaats van de Deelnemers. Elke valse verklaring leidt automatisch tot de uitsluiting van de deelname. 

 

Artikel 7 - Wijziging van het Reglement 

De Organisator behoudt zich het recht voor, voor welke reden ook, om het Spel zonder voorafgaande kennisgeving, indien de omstandigheden hem ertoe dwingen, volledig of gedeeltelijk te schrappen, uit te stellen, op te schorten, te verlengen, te verkorten of aan te passen, zonder zich voor deze beslissing te moeten rechtvaardigen en zonder dat zijn aansprakelijkheid op enige wijze kan worden ingeroepen. 

Elk aanhangsel aan het onderhavige Reglement zal aanleiding geven tot een vermelding op de Website en zal, net zoals het onderhavige Reglement, worden ingediend bij de gerechtsdeurwaarder die in het artikel 9 hieronder wordt aangehaald. 

 

Artikel 8 - Bedrog 

De Organisator behoudt zich de mogelijkheid voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de deelname in te trekken van elke Deelnemer die het Reglement niet gerespecteerd zou hebben. In dit opzicht wordt op het volgende gewezen: 

Het verschaffen van een of meerdere gegevenselementen, van welke aard ook, die onvolledig, foutief of in overtreding met het onderhavige Reglement zijn, zal tot de nietigheid van de deelname leiden en bijgevolg zal de betreffende Deelnemer in geen enkel geval een prijs voor het onderhavige Spel kunnen opeisen. 

Elke Deelnemer die geen gunstig gevolg zou geven aan een vraag ter rechtvaardiging van zijn e-mailadres, zal automatisch van het Spel worden uitgesloten en zal op geen enkel geschenk aanspraak kunnen maken, ongeacht de mogelijke schadeloosstelling die door de Organisator van hem kan worden geëist. 

Elke deelname moet eerlijk zijn: het is ten strengste verboden, op welke wijze ook, de Spel-elementen te wijzigen of proberen te wijzigen, in het bijzonder om de resultaten van het spel te wijzigen. 

De Organisator kan het volledige spel of een deel ervan schrappen als zou blijken dat er bedrog is gepleegd onder welke vorm ook, met name via digitale weg, in het kader van de deelname aan het Spel of het vaststellen van de winnaars. De Organisator behoudt zich het recht voor om de geschenken niet toe te kennen aan eenieder die zou hebben vals gespeeld of het goede verloop van het Spel zou hebben verstoord en/of om deze personen gerechtelijk te vervolgen. 

Een winnaar die vals zou hebben gespeeld, zal van rechtswege zijn prijs worden ontnomen. 

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid 

9.1. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. De Organisator kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de besmetting met eventuele virussen of het binnendringen door derden in het terminalsysteem van de Deelnemers aan het Spel. 

De Organisator kan, meer in het bijzonder, niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die wordt toegebracht aan de Deelnemers, aan hun digitale uitrusting of aan de gegevens die erin zijn opgeslagen, evenals voor welk gevolg dit ook op hun persoonlijke of professionele activiteiten zou kunnen hebben. 


9.2. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking van het internet die het goede verloop van het Spel zou kunnen verhinderen, met name ten gevolge van boos opzet. 

De Organisator kan bovendien ook niet aansprakelijk worden gesteld in het geval waar een of meerdere Deelnemers geen verbinding kunnen maken met de applicatie of het Spel niet kunnen spelen ten gevolge van welk technisch probleem of falen ook dat met name verbonden is aan een overbelasting van het netwerk, het defect bij een dienstverlener, een menselijke fout of een elektrische storing, boos opzet, een geval van overmacht. 


9.3. Bovendien zal de aansprakelijkheid van de Organisator in geen enkel geval kunnen worden ingeroepen in geval van verzendingsproblemen of het verlies van gewone of elektronische post. 
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking van het internet, noch voor de vertraging, het verlies of de schade door de post- of de beheersdiensten.

 

Artikel 10 - Toepasbare wetten en rechtspraak 

10.1. Het onderhavige Reglement is onderworpen aan de Belgish wet. De Deelnemers zijn daarom aan de Belgish regelgeving op wedstrijden onderworpen. 


10.2. In geval van betwisting of bezwaar, voor welke reden ook, moeten de vragen binnen een termijn van 3 (drie) maanden na de loting (het poststempel geldt als bewijs) aan de Organisator worden overgemaakt op het adres: 
PRAGMA CONSULT bvba 
SPRING-IN-´T-VELD - Wedstrijdspel 
Rue de Genval 48 
1310 La Hulpe Belgique 


10.3. Elk voorkomend geschil ter gelegenheid van het huidige spel en/of de interpretatie of de uitvoering van het onderhavige Reglement, zal aan de bevoegde rechtbanken van Parijs worden onderworpen, in weerwil van de veelheid aan verdedigers of elke oproeping in vrijwaring, zelfs voor de spoedprocedures of conservatoire procedures, in kort geding of per verzoekschrift. 


10.4. Er wordt geen enkele schriftelijke of mondelinge vraag beantwoord met betrekking tot de interpretatie of toepassing van het onderhavige Reglement.

 

Artikel 11 - Persoonsgegevens 

Bezorgd over het respecteren van de privacy van internetgebruikers, verbindt de Organisator zich ertoe om ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met EU-verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "RGPD") en alle toepasselijke bepalingen in dit verband. 

De Organisator verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de deelnemers om de deelname aan de wedstrijd te organiseren, in aanmerking te nemen en te beheren (loting, toekenning van prijzen, levering van prijzen, enz.). 

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Privacybeleid van de Organisator, dat te allen tijde via deze link kan worden geraadpleegd: 

 

Artikel 12 - Diverse bepalingen 

12.1. Als een of meerdere bepalingen van het onderhavige Reglement als ongeldig of nietig worden aangenomen in toepassing van een wet, een reglement of ten gevolge van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, dan blijven de andere bepalingen volledig van kracht voor hun volledige draagwijdte. 


12.2. Er wordt overeengekomen dat elke inschikkelijkheid of verzaken in de toepassing van het volledige onderhavige Reglement of een deel ervan, niet tot de wijziging van het onderhavige Reglement kan leiden, noch welk recht ook kan genereren. 
 

12.3. In geval van bezwaar, voor welke reden ook, moeten de vragen binnen een termijn van 3 (drie) maanden, te rekenen vanaf de einddatum van elke sessie, aan de Organisator worden overgemaakt op het speladres. Elk bezwaar moet in een schriftelijke vraag uitsluitend aan het onderstaande adres worden gericht en moet verplicht de juiste persoonsgegevens van de aanvrager bevatten, evenals de sessie, de datum en het uur van deelname aan het Spel, evenals het verkregen resultaat bij de Spelsessie. De schriftelijke betwistingen en bezwaren met betrekking tot het Spel worden na deze termijn niet meer in aanmerking genomen. 
 

12.4. Het eenvoudige feit aan het Spel deel te nemen, brengt de onvoorwaardelijke aanvaarding van het onderhavige Reglement en de arbitrage van de Organisator met zich mee voor de voorziene en onvoorziene gevallen. 
 

12.5. Alleen de versie van het Reglement dat bij de Gerechtsdeurwaarder is neergelegd, heeft rechtsgeldigheid in geval van een geschil. 


12.6. Indien zij dit wensen, kunnen de Deelnemers bijkomende informatie verkrijgen door naar het Speladres te schrijven.