JURIDISCHE INFORMATIE

Uitgever https://www.springintveld.be/: PRAGMA CONSULT BVBA Ondernemingsnummer : 0867348660 - RPR Brussel 
Maatschappelijke zetel : Rue de Genval 48, 1310 Terhulpen, België 
E-mail : [email protected] Intracommunautair 
BTW-nummer : BE0867348660 
Directeur publicatie: Nadia Ayari, Gérant 
Hosting provider: Netmanagement SAS, 5 Avenue du Général de Gaulle à 94160 Saint Mande – Frankrijk 
SIREN : 807 760 053 
SIRET : 80776005300023 

Intellectuele eigendom 

Door deze site te bezoeken die gepubliceerd en online gezet is door PRAGMA CONSULT BVBA,  bereikt u de inhoud die beschermd is door de wet, in het bijzonder door de bepalingen inzake Intellectuele Eigendom. De uitgever staat alleen een strikt persoonlijk gebruik toe van de gegevens, informatie of inhoud waartoe u toegang heeft, beperkt tot een tijdelijke opslag op het apparaat voor weergave op een enkel scherm en de reproductie, in een enkele kopie, voor het maken van een reservekopie of het afdrukken op papier. Voor elk ander gebruik is onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vereist. Door uw bezoek aan onze site verder te zetten gaat u akkoord met de bovenstaande beperkingen. Reproductie- en verspreidingsrechten voorbehouden aan PRAGMA CONSULT BVBA. 

Gebruikers en in het algemeen alle ander derden, hetzij natuurlijke of rechtspersonen, zijn niet gemachtigd om de inhoud van onze websites en/of onze digitale media te gebruiken voor andere doeleinden dan voor persoonlijk, privéen niet-commercieel gebruik. 
Het gebruik van RSS-feeds is alleen toegestaan voor privédoeleinden (RSS-aggregatorsoftware, Netvibes, Feedly, ...). PRAGMA CONSULT BVBA verbiedt het gebruik en de reproductie op andere websites, dynamische weergave, of andere interne of externe media zonder toestemming en behoudt zich het recht voor om overtreders te vervolgen.

Gebruiksvoorwaarden 

Inhoud 

Alle inhoud van derden (of commerciële inhoud) die op de website wordt gepresenteerd, is eigendom van de respectievelijke eigenaren (inclusief foto's) en wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Elke reproductie van inhoud van derden is verboden zonder voorafgaande toestemming van de auteur. 
De inhoud die door het bedrijf Panoramio wordt geleverd, wordt door dit bedrijf aangemaakt en beheerd (http://www.panoramio.com/api_terms/). Elke reproductie van deze inhoud is verboden. 
Wanneer gebruikers  ervoor kiezen om gebruik te maken van de "participatie- diensten » van de website (meningen, commentaar, forums, etc.) en meer algemeen, wanneer zij deelnemen aan de inhoud met oog op publicatie op de website www.SpringIntVeld.be (de website), aanvaarden zij de geldende regels voor het auteursrecht en de bescherming van persoonsgegevens en privacy te respecteren.
In het bijzonder gaan gebruikers ermee akkoord geen inhoud op de website te publiceren die, direct of indirect, in strijd is met de geldende wetten, reglementering, de openbare orde en de goede zeden. 
Gebruikers worden geïnformeerd en gaan ermee akkoord dat hun inhoud voor een bepaalde periode toegankelijk zal zijn vanaf de website en gaan akkoord met PRAGMA CONSULT BVBA over de "doelstelling van algemeen belang" en de "noodzakelijke kosteloosheid" die voortvloeien uit hun deelname aan de website. 

Verantwoordelijkheid

PRAGMA CONSULT BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud (met name participatieve inhoud) die door gebruikers wordt gecreëerd (of gepubliceerd). Deze inhoud is de volledige verantwoordelijkheid van de gebruikers. Als zodanig oefent PRAGMA CONSULT BVBA geen a priori matiging uit. PRAGMA CONSULT BVBA zet de middelen in om een kwaliteitsvolle website en diensten te garanderen. Pragma Consult kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onbeschikbaarheid, storingen, wijzigingen of fouten tijdens het gebruik van haar website of haar diensten, met uitzondering van die welke zijn voorzien in de specifieke voorwaarden die inherent zijn aan bepaalde diensten. PRAGMA CONSULT BVBA kan de continuïteit, toegankelijkheid en absolute veiligheid van de website niet garanderen, gezien de risico's die inherent zijn aan het internet. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat hij de website en haar diensten op eigen risico gebruikt. PRAGMA CONSULT BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die zich voordoet tijdens het gebruik van haar website of haar diensten, met uitzondering van schade die wordt veroorzaakt door het niet nakomen van haar verplichtingen. 
PRAGMA CONSULT BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de relaties (contractueel of niet) tussen adverteerders/partners en de gebruikers van de website, behalve in het geval van een uitdrukkelijke contractuele bepaling. 

Plaatsbepaling / Lijst van aanbiedingen 

Het bedrijf PRAGMA CONSULT BVBA lijst verschillende activiteiten en plaatsen op, aangeboden of ingericht door derden- organisaties, om op deze wijze suggesties voor uitstapjes voor te stellen. PRAGMA CONSULT BVBA is niet de vertegenwoordiger van deze derden-organisaties en de website is niet bedoeld als hun officiële website. Gebruikers die ingaan op een aanbod contracteren rechtstreeks met de betrokken organisatie. PRAGMA CONSULT BVBA is niet verantwoordelijk voor de diensten die door deze derden- organisaties worden aangeboden en draagt meer in het algemeen geen verantwoordelijkheid voor eventuele afwijkingen betreffende de tarieven, de uren, de minimumleeftijd, de locaties, de openingsuren, de diensten, enz. die in het aanbod op de website worden vermeld en het definitieve aanbod van de betrokken organisator op het moment van de aankoop. 
De plaatsbepaling van de organisatoren is gebaseerd op de informatie waarover PRAGMA CONSULT BVBA beschikt. PRAGMA CONSULT BVBA doet zijn uiterste best om zo accuraat mogelijke informatie te verstrekken, maar kan op geen enkele manier een plaatsbepalingssysteem vervangen. 

Melding van illegale inhoud 

U kunt illegale inhoud melden door te schrijven naar: [email protected] Indien u op de website wilt verschijnen en/of de informatie over uw bedrijf wilt wijzigen, kunt u schrijven naar. [email protected] 

Geschillen 

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om deze geschillen te beslechten. 
De actuele versie werd op 1september 2021 online geplaatst.