PRIVACY

Bezorgd over het respect voor de privacy van de internetgebruikers, verbindt het Bedrijf PRAGMA CONSULT BVBA, (hierna "het Bedrijf" of "wij") zich ertoe de verzameling en verwerking van persoonsgegevens uit te voeren in overeenstemming met de EU-verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "AVG") en met alle bepalingen van de Belgische toepasselijke regelgeving ter zake. 

1. Verwerkingsverantwoordelijke 

PRAGMA CONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1310 Terhulpen, Rue de Genval 48, België, ingeschreven in het RPR Brussel onder het nummer 0867348660, die de hiernavolgende website beheert (hierna "de Site"):  https://www.springintveld.be 

2. Verwerkte gegevens 

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op grond van volgende wettelijke basis: 

 • in het kader van de uitvoering van een contract; 
 • voor de realisatie van een gerechtvaardigd belang; 
 • met uw toestemming, via een formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens en aanvinkvakjes; 
 • met het oog op de naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. 

2.1. Uw persoonsgegevens 

In het algemeen worden uw gegevens rechtstreeks bij u verzameld op het ogenblik van: 

 • uw inschrijving op een van de nieuwsbrieven en/of communicaties van het Bedrijf; 
 • uw deelname aan wedstrijden; 
 • uw verzoek om informatie via een contactformulier; 
 • uw verzoek om in contact te komen met de organisator van een evenement via een contactformulier; 
 • uw deelname aan onze onderzoeken en enquêtes; 
 • uw opmerkingen en meningen; 
 • uw raadpleging van onze nieuwsbrieven, communicaties (statistieken van openingen, kliks...); 
 • uw delen en interactie met sociale netwerken; 
 • uw mededeling van uw favoriete activiteit; 
 • uw navigatie op de Site; 
 • bepaalde partnerschappen die diensten van de Site aanbieden; 
 • het aanmaken en beheren van uw online account (gebruikersaccount) ; 
 • het uitoefenen van uw rechten mbt uw persoonsgegevens. 

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens: 

identificatiegegevens van de ouders (vb. naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, gezinssituatie, pseudoniem, eventueel bewijs van uw identiteit om uw rechten uit te oefenen) ; 

identificatiegegevens van de kinderen (voornaam, geslacht, geboortedatum). 

Geëncrypteerde identificaties en wachtwoorden die worden gebruikt om u te identificeren op onze Site; 

connectiviteitsgegevens (bijv. IP-adres, type terminal, browsertype en -versie, besturingssysteem en toegangsdatum en -tijd, verbindingslogs); 

gegevens met betrekking tot uw communicatie (bijv. e-mail, statistieken over bezoeken en gebruik); 

voorkeuren, redactionele en/of reclamevoorkeuren die door gebruikers van de Site zijn opgegeven of die uit uw browsingactiviteit worden afgeleid. 

Cookies of soortgelijke technologieën (hierna "cookies" genoemd) kunnen worden geïnstalleerd en/of gelezen in uw browser wanneer u de Site bezoekt.  Klik hier voor meer informatie. In het geval dat uw persoonsgegevens via een formulier worden verzameld, wordt u op de hoogte gebracht van het verplichte karakter van de te verstrekken informatie door middel van een sterretje (*) naast de betreffende velden.  Het ontbreken van een sterretje betekent dat de gevraagde informatie niet verplicht is. 
Alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de hieronder beschreven doeleinden, en in het bijzonder voor het aanmaken van een account, het abonneren op een nieuwsbrief en het produceren van statistieken over het gebruik van de Site, worden verzameld. 

We kunnen ook gegevens over u verwerken die afkomstig zijn van onze zakelijke partners, met name over uw gebruik van onze diensten op de Site. 

2.2. Gegevens over minderjarigen 

Onze producten en diensten zijn in principe bedoeld voor volwassenen die contractuele verplichtingen kunnen aangaan. Gebruikers die minderjarig zijn, moeten de toestemming van hun ouders (wettelijke voogd) krijgen voordat ze persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, kunnen meedelen. Voor registratie op onze Site en voor sommige van onze onlinediensten (vb. nieuwsbrief) wordt de leeftijd vanaf 16 jaar geaccepteerd. 
Een internetgebruiker die jonger is dan 18 jaar op het moment van publicatie of het aanmaken van een onlineaccount, heeft een specifiek recht op het verwijderen van gegevens die op hem/haar betrekking hebben. 

3. Doeleinden van de verwerking 

Wij gebruiken de in het vorige artikel genoemde gegevens voor de volgende hoofddoelen: 

3.1. Verrrichtingen die nodig zijn voor de levering van producten of diensten 

 • beheren van uw online klantaccount; • beheren van uw abonnementen op onze nieuwsbrieven en/of e-mail alerts; 
 • beheren van de neerlegging van uw evenementen; 
 • beheren  van de contactname met de partners; 
 • klantrelaties: ter beschikking stellen van een klantenservice toegankelijk via e-mail of via een contactformulier, voor elke vraag of klacht; 
 • ontwikkelen van audientie-statistieken; 
 • verzenden van verjaardagsmails; 
 • uitvoeren van studies en statistieken over onze bestaande diensten of in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten; 
 • beheren van uw deelname aan onze wedstrijden (loting, uitreiking van prijzen en levering van prijzen); 
 • verzenden van informatie over de wijziging of evolutie van onze diensten; 
 • op geautomatiseerde wijze, tijdens het browsen op de Site,  door middel van tracers (cookies), informatie verzamelen over uw redactionele en promotionele interesses, browsingpaden, gegevens over frequentie en interactie ; 
 • beheren van de uitoefening van uw rechten inzake uw persoonsgegevens; 
 • controleren van de naleving van de toepasselijke wetgeving, onze contracten en algemene voorwaarden. 

3.2. Marketing en commerciële prospectie in verband met publicaties, producten en diensten 

Verzenden van marketing-, reclame- en promotionele aanbiedingen met betrekking tot onze producten en diensten per post, e-mail of elk ander medium; 

3.3.  Verrichtingen in verband met onze commerciële partnerschappen 

 • Onze partners toestaan om u reclame en promotionele aanbiedingen te sturen onder voorbehoud van uw toestemming; 
 • Tonen van partneradvertenties; 
 • Tonen van gerichte redactionele inhoud aangeboden door partners 
 • Beheren van uw deelname aan wedstrijden, promoties, evenementen en prijsuitreiking van onze partners. 

4. Bewaringstermijn van uw gegevens 

Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenkomstig de wettelijke voorschriften of voor een periode die in verhouding staat tot de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Deze bewaringsperiode kan langer zijn wanneer wettelijke en reglementaire bepalingen ons daartoe verplichten. 

Categorieën gegevens

Doeleinden
Gegevens met betrekking tot een gebruiker

Bewaringstermijn

Alle gegevensCreatie en beheer van de account 
Beheer neerlegging van evenementen
3 jaar vanaf de inzameling van de gegevens of vanaf het laatste contact* uitgaande van de gebruiker
Identificatie- en contactgegevensBeheren  van de contactname met de partners
Verjaardagsmails versturen
Versturen van informatie over de evolutie van onze publicaties en aanbiedingen
13 maanden vanaf de inzameling van de gegevens of vanaf het laatste contact* uitgaande van de gebruiker
Identificatie en contactgegevens - Abonnementen op de nieuwsbriefVersturen van nieuwsbrieven 
Versturen van informatie over de evolutie van onze publicaties en aanbiedingen
3 jaar vanaf de uitschrijving of vanaf het laatste contact* uitgaande van de gebruiker
Identificatie- en contactgegevens die worden verzameld bij deelname aan een spelBeheer van de deelname aan onze spelen. 
Het versturen van informatie over de evolutie van onze publicatie en onze volgende spelen
3 jaar vanaf de uitschrijving of vanaf het laatste contact* uitgaande van de gebruiker
Gegevens met betrekking tot de uitoefening van de rechten van betrokken
Identificatiegegevens die worden verstrekt in verband met een aanvraag om een recht uit te oefenen
Beheer van de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 6 jaar vanaf het verzoek tot uitoefening van een recht

Gegevens ingezameld door cookies

Gegevens met betrekking tot uw navigatie op onze online dienstenWerking en optimalisatie van de diensten 
Metingen van het Websiteverkeer
Personalisering van inhoud en reclame
Maximum 13 maand

5. Ontvangers van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden aan de volgende ontvangers meegedeeld: 

5.1. Intern, aan de medewerkers van het Bedrijf 

Uw gegevens worden meegedeeld aan de medewerkers van de interne diensten van het Bedrijf. In overeenstemming met de wetgeving is de toegang tot uw gegevens geregeld via individuele, beperkte en gecontroleerde toegangsbevoegdheden. 

5.2. Aan onze verwerkers 

Zij verlenen diensten voor ons, met name: 

 • de organisatie en het beheer van de wedstrijden; 
 • de personalisatie van de reclame-inhoud op de Site; 
 • het aanbevelen van inhoud of producten, het leveren van informatieve inhoud; 
 • het beheer van telefoongesprekken, het verzenden van post of digitale post; 
 • het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkelingen; 
 • het verstrekken van analytische oplossingen of statistieken voor publieksmeting 

5.3.  Aan sociale netwerkplatformen 

Het gebruik van sociale netwerken voor de interactie met onze Site en applicaties (in het bijzonder de "share"-knoppen op Facebook en Twitter) kan inderdaad leiden tot gegevensuitwisseling tussen het Bedrijf en deze sociale netwerken. Wij nodigen u dan ook uit om het gegevensbeschermingsbeleid van de betreffende sociale netwerken te raadplegen voor meer informatie over de verzameling en de verwerking van uw gegevens door deze netwerken. 

5.4. Aan onze zakenpartners 

Zij promoten producten of diensten voor zichzelf of voor adverteerders. 

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de europese unie 

Wij slaan uw persoonsgegevens op in de Europese Unie. Mochten we er echter toegebracht worden om uw gegevens door te geven aan verwerkers of zakenpartners buiten de Europese Unie, dan zullen we erop toezien dat de verwerking wordt contractueel wordt omkaderd door de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die een adequaat niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten van personen waarborgen.

7. Uw rechten 

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, beschikt u over : 

 • een recht van toegang tot uw gegevens; 
 • een recht op verbetering; 
 • een recht op verwijdering; 
 • een recht om de verwerking van uw gegevens te beperken;. 
 • een recht op een zekere mate van overdraagbaarheid van uw gegevens, d.w.z. het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te ontvangen en het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven 
 • een recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; • een recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, met name voor commerciële prospectie (zie 8.); 
 • een recht om zich te verzetten tegen marketingprofilering, wat betekent dat u commerciële aanbiedingen zult blijven ontvangen, maar dat deze minder relevant zullen zijn en niet langer gericht zullen zijn op uw interesses. 
 • een recht om algemene en/of specifieke richtlijnen vast te stellen over wat er met uw persoonsgegevens zal gebeuren en hoe u wenst dat uw rechten na uw overlijden worden uitgeoefend.  In dat verband zullen uw gegevens worden verwijderd wanneer wij kennis nemen van het overlijden, tenzij wij uw gegevens nog gedurende een bepaalde periode dienen te bewaren omwille van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of wettelijke verjaringstermijnen, en nadat ze, in voorkomend geval, werden overgemaakt, aan een eventueel door u aangewezen derde. 


U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

 • per brief gericht naar het volgende postadres: PRAGMA CONSULT BVBA, Rue de Genval 48 - 1310 Terhulpen (BELGIË) 
 • per e-mail gericht aan het volgende e-mailadres: [email protected] 

Met het oog op de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw persoonsgegevens moet het Bedrijf zich vergewissen van uw identiteit voordat het op een dergelijk verzoek reageert. Daarom moet elk verzoek om deze rechten uit te oefenen vergezeld gaan van een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs. 
Indien het antwoord onbevredigend is, kunt u een klacht indienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) in België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen 

8. Verzet tegen gebruik voor direct marketing 

U kunt te allen tijde bezwaar maken gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie, in overeenstemming met de voorwaarden voor het betreffende communicatiemedium. 
In geval van reclame per e-mail
U kan steeds bezwaar te maken tegen de ontvangst van deze reclame door de volgende acties te ondernemen: - voor e-mail, door te klikken op de uitschrijvingslink in elke e-mail, door naar uw onlineaccount te gaan of door contact op te nemen met onze klantenservice ([email protected]). 

9. Beveiliging van persoonsgegevens 

Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij alle nodige maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat de gegevens worden beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen. Daarom stellen wij alles in het werk om de fysieke veiligheid van de gebouwen waarin onze IT-systemen zijn ondergebracht te waarborgen, evenals de veiligheid van het IT-systeem, door met name versleutelingsmaatregelen te voorzien. Daarnaast zorgen we ervoor dat ook onze verwerkers zich houden aan de regels voor de bescherming van persoonsgegevens. 

10. Bijwerking van het gegevensbeschermingsbeleid 

Dit gegevensbeschermingsbeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast. 
In geval van substantiële wijzigingen zal PRAGMA CONSULT BVBA u op de hoogte brengen van het nieuwe, bijgewerkte beleid.  We nodigen u uit om het gegevensbeschermingsbeleid regelmatig te raadplegen. 
De actuele versie werd op 8 juni 2020 online geplaatst.